Lužiotaškas Superia
lt en

Privatumo politika

UAB „SMALL TALK IDEAS“ PRIVATUMO POLITIKA 2018/05/21

Versija 1.1

UAB „Small Talk Ideas“ renka savo organizuojamų renginių klientų, interneto puslapių lankytojų ir renginių mobiliųjų programėlių naudotojų asmeninius duomenis. Ši privatumo politika yra skirta asmenims ir organizacijoms, kurios naudojasi UAB „Small Talk Ideas“ paslaugomis, teikia jai paslaugas arba kai yra jų darbdavys. Duomenys gali būti renkami ir interneto svetainėse https://www.luziotaskas.lt/ ir https://www.smalltalk.lt/, renginiuose arba per renginių mobiliąsias programėles.

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „Small Talk Ideas“ Registracijos numeris: 302350803 Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius UAB “Small Talk Ideas” yra įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, kuri laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Bendrovė organizuoja konferenciją „Lūžio taškas“, organizuoja renginį  „Verslo gurmanai“  bei teikia visas kitas paslaugas renginių organizavimo srityje ar gali jas teikti ateityje.

SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, pvz. pagal vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės susitarimu su Jumis dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta paslaugų ir kitose sutartyse arba korespondencijoje.

Naudodamasis Bendrovės paslaugomis, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas CV, pildydamas užklausos arba registracijos formą, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje arba mobilioje programėlėje. Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso. Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai svetainėje užpildo užklausos arba registracijos formą, įsigyja bilietą arba yra pakviesti į mūsų renginį, atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kitu būdu kreipiasi į Bendrovę; iš kliento veiklos, Bendrovės asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui įmonių interneto svetainių.

Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas, apsilanko interneto svetainėse ar užpildo užklausos arba registracijos formą. Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui paslaugų pardavimas arba sąskaitos išrašymas, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Surenkamus duomenis naudojame:

i) siekdami suteikti aukštą Paslaugų kokybę klientams ir asmeninį aptarnavimą;

ii) norėdami atpažinti klientus ir su jais susisiekti;

iii) rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu: siųsti Jums el. laiškus su naujienomis, publikacijomis ir informacija apie renginius, pateikti pagal Jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti jums aktualią informaciją;

iv) siekdami pagerinti svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote;

v) darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą. Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

i) jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

ii) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį;

iii) teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

iv) mūsų paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros bendrovėms, interneto puslapių kūrimo agentūroms, buhalterines paslaugas, bilietų apskaitos ir pardavimo, renginių organizavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms ir asmenims) tik turint konfidencialumo ir duomenų apsaugos susitarimu.

RENKAMI IR NAUDOJAMI ASMENS DUOMENYS

Bendrovė renka asmens duomenis apie:

i) asmenis, kurie pateikia užklausą su tikslu gauti Bendrovės teikiamas paslaugas. Renkami šie duomenys: juridinių bei fizinių asmenų kontaktiniai duomenys, kaip vardas ir pavardė, pareigos, įmonė (įstaiga), el. pašto adresas, telefono numeris;

ii) asmenis, kurie sutinka gauti naujienlaiškius arba sutinka gauti elektroniniu paštu siunčiamą mūsų informaciją. Renkami šie duomenys: vardas ir pavardė, įmonė (įstaiga), el. pašto adresas, telefono numeris. Registruodamiesi duodate sutikimą Bendrovei rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kad Bendrovė pateiktų Jūsų užprenumeruotas naujienas, publikacijas ir informaciją apie renginius;

iii) interneto svetainės lankytojus ir jų IP adresą;

iv) kandidatus į darbo arba praktikos vietą.

SLAPUKAI

Mes naudojame įvairias technologijas surenkant ir saugant informacija apie jūsų apsilankymus https://www.luziotaskas.lt/ ir https://www.smalltalk.lt/ interneto puslapiuose, tame tarpe slapukus (angliškai cookies). Slapukai padeda mums nustatyti interneto svetainėje apsilankiusių žmonių skaičių ir stebėti svetainės naudojimą. Slapukai padeda ir patogiau naudotis svetaine, kai pavyzdžiui identifikuojant lankytoją pagal vardą ir slaptažodį galima suteikti suasmenintą informaciją ir geriau parinkti kalbą.

Mes taip pat naudojame analitinius slapukus, kad nustatytume kaip klientai priima mūsų siulomas paslaugas. Jūs galite nustatyti savo naršyklę, kad ji nepriimtų slapukų arba perspėtų, kai slapukai yra atsiunčiami. Jeigu tai padarysite, atkreipkite dėmesį, kad dalis svetainės ir mūsų paslaugų gali nefunkcionuoti tinkamai.

Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos ištrinti galite rasti svetainėje www.allaboutcookies.org. Mūsų interneto svetainės naudoja Google Analytics ir kitas interneto analitines paslaugas tam, kad gautume svetainių lankymo ir naudojimo statistiką, kuri padeda mums gerinti savo svetaines ir paslaugas.

Daugiau apie Google Analytics galite perskaityti svetainėje http://www.google.com/analytics/. Jūs galite nebesiųsti savo duomenų Google Analytics naudodamiesi tokiu naršyklės įskiepiu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOMO PRIEMONĖS IR LAIKYMO TERMINAS

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pažeidimo. Yra naudojamos fizinės bei techninės priemonės, tam kad Jūsų asmens duomenys, kuriuos renkame būtų saugūs. Primename, kad internetu perduodami duomenys nėra visiškai saugūs. Bendrovė negali garantuoti visiškos duomenų saugos, tik įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų apsaugoti. Jūsų duomenis saugosime 5 (penkis) metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Asmens duomenys, kurie gauti duomenų subjekto sutikimo pagrindu, saugomi nuo sutikimo gavimo iki jo atšaukimo. Jei Jūs atšauksite sutikimą dėl duomenų tvarkymo, saugosime tik Jūsų sutikimo davimo faktą 5 (penkis) metus nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

DARBUOTOJŲ IR PRAKTIKANTŲ ATRANKOS

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo ar praktikos atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas. Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 20 darbo dienų po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

i) teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

ii) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

iii) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

iv) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

v) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

vi) teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);

vii) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

viii) teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

ix) teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Gavę duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos Bendrovė pateiks atsakymą.

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

POLITIKOS KEITIMAS

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėse www.smalltalk.lt ir www.luziotaskas.lt dienos. Asmenims, ketinantiems pasinaudoti Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Į Bendrovę galite kreiptis pateikdami užklausas, prašymus ar komentarus dėl Privatumo politikos taip pat prašydami atnaujinti Bendrovės turimą informaciją apie asmenį ar asmens parinktis.

Kviečiame bendrauti bet kokiais klausimais:

Telefonu: +370 687 54939

El. paštu: info@luziotaskas.lt

Paštu: UAB “Small Talk Ideas”, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

Asmeniškai: UAB “Small Talk Ideas”, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

Asmens duomenų pareigūnas: Laura Mičiūnienė (kontaktai: +370 687 54939, laura@luziotaskas.lt)

 

Konferencijos organizavimas

Vakarienė „Kablyje“

Koncertas klube „Ramybė“

Vakarėlis viloje „Ramybė“

Kaip sužinojote apie konferenciją „Lūžio taškas“?

Ar ketinate „Lūžio taške“ dalyvauti kitais metais?
Jūsų pastabos ir pasiūlymai organizatoriams.